การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน บริหารจัดการการเรียนการสอน 

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน และผู้เรียนมากมาย ดังเช่นที่เราได้เรียนรู้ผ่าน ความหมาย องค์ประกอบ และผู้ใช้งานในระบบ LMS ไปแล้ว อีกหนึ่งหัวใจหลัก ก็คือ ความสามารถในการนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน ในการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ

ปัจจุบันมี LMS มากมายให้เราเลือกใช้ ในที่นี้ขอจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ นะคะ คือ หนึ่ง เชิงการค้า หรือเชิงพาณิชย์ เป็นระบบที่เอกชนพัฒนาขึ้น เพื่อการค้าโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้งานต้องซื้อลิขสิทธิ์ จึงจะสามารถนำมาติดตั้งใช้งานในหน่วยงานได้ และแบบ Open Source เป็นระบบที่พัฒนา เพื่อผู้ใช้งานสามารถนำมาติดตั้งได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ

ตัวอย่างระบบ LMS เชิงพาณิชย์

ตัวอย่างระบบ LMS แบบ Open Source ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ หรือภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละสถาบันได้เลยค่ะ ในที่นี้ข้อเสนอตัวอย่างของระบบต่าง ๆ ในสถาบันดังนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้งานร่วมกัน ผ่านระบบ Atutor ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างรายวิชา และสามารถนำเนื้อหาเดิม มาใช้ใน course ที่สร้างใหม่ได้ ผู้เรียนสามารถส่งงาน กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบได้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ระบบ Moodle ในการให้บริการทางด้านการสร้างรายวิชา ของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงมีระบบบริการต่าง ๆ ดังนี้

เช่น e-Classroom My media Virtual Training และ 3D Virtual University ค่ะ สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ Moodle ในการให้บริการสำหรับคณะและคณาจารย์ ซึ่งมีเครื่องมือในการสอน ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างสมบูรณ์ เช่น ระบบติดตามความก้าวหน้า และผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมวิธีการใช้งานของระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งมีรายวิชาต่าง ๆ คลังข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ของบัณฑิตวิชาชีพ รวมถึง Streaming Video อีกด้วยค่ะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม Blackboard เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ มาใช้เสริมในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบ Atutor ค่ะ ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ รายการโทรทัศน์ออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ การสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต และการฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นค่ะ

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ระบบสนับสนุนผ่านการเรียนการสอน ที่เรียกว่า M@xlearn เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสอนหลักสูตรที่เรียนแบบออนไลน์ของคณะ ค่ะ นอกจากสถาบันการศึกษา จะสามารถใช้ประโยชน์จาก LMS แล้ว บริษัทเอกชนต่าง ๆ หรือ ศูนย์ฝึกอบรมในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ก็สามารถประยุกต์ใช้ สำหรับทำเป็นระบบจัดการความรู้ในหน่วยงาน หรือข้อมูลบริการลูกค้า ในการเข้ามาเรียนรู้ย้อนหลัง หรือเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าระบบ LMS สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ในการนำไปใช้งาน ผู้ใช้ต้องปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และมีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนเป็นสำคัญค่ะ ทุกท่านคงเห็นตัวอย่างมากมาย เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน หรือ LMS กันมากขึ้นแล้วนะคะ

หากท่านใดมีข้อคำถาม หรืออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ทางกระดานสนทนา ส่วนในวันนี้ ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ