โทรคมนาคมเบื้องต้น


การติดต่อสื่อสาร

สำหรับเรื่องของการสื่อสารของคนเรานี้ กล่าวกันว่าคนเราจะต้องมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นนั่นก็คือ จะต้องมีการสื่อสาร หรือว่ามีการติดต่อพูดคุยกัน การสื่อสารที่เป็นระยะทางที่ใกล้ๆ ก็จะมีการใช้ภาษาพูด หรืออาจจะมีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ หรือบางครั้งก็จะใช้เครื่องหมายต่างๆ เพื่อที่จะนำมาแสดงถึงความหมายของสิ่งที่กำลังจะสื่อสารกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ว่าคนเรานั้นก็เริ่มที่จะสร้างที่อยู่อาศัยออกห่างกันออกไป และอยู่กันแบบกระจัดกระจายออกไปในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งคนเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารที่เคยใช้คําพูดหรือว่าเครื่องหมายอื่น เปลี่ยนมาเป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยการสื่อสารในระยะทางที่ไกลนี้ เรียกว่า โทรคมนาคม

ในสมัยก่อนการสื่อสารระยะไกลที่มีการใช้กันมากก็คือ การใช้พวกสัญญาณควันต่างๆ หรืออาจจะมีการใช้การสะท้อนแสงอาทิตย์ หรือการตีกลอง ไปจนถึงการใช้นกพิราบสื่อสาร ในบางครั้งก็อาจจะมีการใช้มาเร็วเพื่อส่งข่าวสารได้ สำหรับคนบางกลุ่มจะมีการเป่าเขาสัตว์เพื่อส่งเสียงให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ จนกระทั่งได้มีการส่งจดหมาย ซึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นการโทรคมนาคมเช่นกัน ด้วยการสื่อสารที่มีการใช้สัญญาณต่างๆข้างต้นผู้ที่จะติดต่อสื่อสารกันทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการตกลงกันว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างจะมีความหมายว่าอย่างไร ในการกำหนดรูปแบบของข้อมูลต่างๆเพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ หรือบางครั้งอาจจะมีการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังกลุ่มคนอื่น ก็จะมีการเข้ารหัสหรือกำหนดรหัสของข้อมูล แล้วก็ต้องตกลงกันว่าจะต้องแปลงรหัสข้อมูลออกมาเป็นข่าวสารที่จะติดต่อเพื่อให้เข้าใจกันได้อย่างไรบ้าง

 

พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม

ในการพัฒนาของอารยธรรมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอย่างมากมายหลากหลาย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า คนเรามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการฟัง การมองเห็น และการเขียน โดยการใช้รูปแบบของภาษาต่างๆ ในช่วงเริ่มแรกคนเราจะพยายามส่งข้อมูลข่าวสารให้ได้ระยะทางที่ไกล โดยมักจะเป็นการใช้สัญญาณต่างๆ เช่นสัญญาณควัน ท่าทาง หรือสัญญาณวัตถุอื่น เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นชาวอินเดียนแดงก็จะใช้สัญญาณธง หรือสัญญาณควัน สำหรับชาวประมงก็อาจจะมีการใช้ไฟกระพริบ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้

 

การสื่อสารโทรคมนาคม นั้นหมายถึง การติดต่อสื่อสารในระยะทางที่ไกล

เพราะฉะนั้นการสื่อสารโทรคมนาคมจึงหมายถึงขั้นตอนของการส่งข่าวสารไปในระยะทางที่ไกลๆโดยวิธีอาศัยพลังงานหรืออาศัยไฟฟ้า โดยการส่งพลังงานไฟฟ้านั้น อาจจะส่งผ่านทางสายไฟที่เป็นขดลวดและหุ้มฉนวนไว้ หรืออาจจะส่งผ่านไปทางชั้นบรรยากาศโดยอาศัยคลื่นสัญญาณวิทยุ โดยไม่ได้ใช้ขดลวดตัวนำใดๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หรือว่ามอเตอร์ ซึ่งจะเป็นการนำพลังงานไฟฟ้าไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการจะใช้งาน สำหรับในการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น ลักษณะของพลังงานเมื่อมีการบรรจุข้อมูลข่าวสารลงไปแล้ว จะถูกนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งไปยังปลายทาง ซึ่งอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลมาก เมื่อปลายทางได้รับพลังงานไฟฟ้าตรงนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนกลับมาเป็นข้อมูลในรูปแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีความหมายที่เหมือนเดิม ดังนั้น จึงถือได้ว่าการสื่อสารได้เกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นเอง