รูปแบบการเรียนรู้ - Models of Learning


 

รูปแบบการเรียนรู้ มีความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะ รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยเช่นกันคะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียน หรือ Active Learning นะคะ ในขณะเดียวกันบทบาทของผู้สอนก็มีความสำคัญมาก ในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ เช่นกันคะ

รูปแบบการเรียนรู้ ที่จะทำให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน และยังสนุกไปกับการทำกิจกรรมระหว่างเรียน มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะ อยู่ที่ว่าผู้สอนจะเป็นผู้ที่เลือกสรรรูปแบบใด ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนคะ เราลองไปดูกันนะคะ ว่ารูปแบบการเรียนรู้ี่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบใด รูปแบบใด ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 คะ

แบบแรกนะคะคือ การเรียนแบบครูผู้สอนเป็นผู้นำ หรือเรียกว่า Teacher led

แบบที่สองนะคะแบบชุมชนนะคะหรือสังคมเป็นผู้นำนะคะ เราเรียกกันว่า Community led คะ

และแบบสุดท้ายนะคะคือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Learner led คะ

รูปแบบการเรียนรู้แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดกันนะคะ เป็นอย่างไร ไปชมกันเลยคะ

การเรียนแบบครูนำ หรือ Teacher led

เป็นวิธีการสอนที่ครูมีบทบาทเป็นผู้นำ ในขณะที่ผู้เรียนจะเป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียว การเรียนในรูปแบบนี้ ผู้สอนหรือครูจะเป็นผู้ป้อนเนื้อหาให้กับผู้เรียน ส่วนผู้เรียนก็จะมีหน้าที่รับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว การเรียนแบบนี้โดยส่วนมาก จะเป็นในรูปแบบของการ Lecture ในชั้นเรียน ครูทำหน้าที่บรรยาย ส่วนผู้เรียนทำหน้าที่นั่งฟังการบรรยาย มีการโต้ตอบระหว่างครูและผู้เรียนน้อย เป็นรูปแบบการเรียนที่ง่ายๆ สบายๆ ไม่เครียด แต่เมื่อเรียนไปนานๆ ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้

การเรียนรู้แบบสังคม/ชุมชนนำ หรือ Constructivism

รูปแบบการเรียนรู้แบบที่สอง คือ สังคม ชุมชนนำ เป็นการเรียนในรูปแบบ Constructivism ผู้สอนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีการแบ่งงานในกลุ่มอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือฝึก ส่วนหน้าที่ของผู้เรียนคือการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง หมุนเวียนกันภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออภิปรายผ่านทาง Web board บทบาทของผู้เรียนก็จะ Active มากขึ้นกว่าแบบครูนำ ในขณะเดียวกันกับบทบาทของผู้สอน ก็จะ Active และ Passive ในเวลาเดียวกัน

การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

แบบสุดท้ายก็คือ ผู้เรียนเป็นผู้นำ/ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนมีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หรือ Facilitator ให้กับผู้เรียน มีการวางแผนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การทำเว็บไซต์ การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น รวมถึงการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นในแบบตำราเท่านั้น ผู้เรียนจึงมีบทบาทสำคัญในสร้างองค์ความรู้ จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ รอบตัว มีการวางแผนการประเมินอย่างชัดเจน เช่นการใช้รูบริค เป็นต้น เป็นอย่างไงกันบ้างคะ

สำหรับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้รับชมไป ผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม และนำไปใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ เพื่อพัฒนาการสอนของผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพคะ

สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 ลักษณะ

คือแบบที่ 1 นะคะ การเรียนรู้ในลักษณะที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนคะ

แบบที่ 2 คือการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมระหว่างกัน กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันระหว่างกัน ของทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และชุมชนของการเรียนรู้นั้นๆคะ

ส่วนแบบที่ 3 นะคะ คือ การเรียนรู้ในลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันกับลักษณะที่สอง แต่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งสื่อต่างๆ ทั้งในรูป Digital และไม่ใช่ Digital รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะที่สร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียน หรือ knowledge scaffolding คะ

จากรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ ไม่ได้ชี้ชัดว่าแบบใดดีกว่าแบบใดนะคะ แต่เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเป็นคนคิดว่า จะจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใด โดยอาจมีการผสมผสานให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คะ คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สอน ที่จะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม กับการเรียนการสอนนะคะ สวัสดีคะ

ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube ด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆ เรื่องต่อๆ ไปจ๊ะ