ศาสนาที่สำคัญของโลก


 

มนุษย์ทุกยุคทุกที่ในประวัติศาสตร์ ต่างสงสัย ว่าเรามาจากที่ใด มาเพื่อทำสิ่งใดในโลก เมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไร ศาสนาคือระบบความเชื่อ ที่เจริญและมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองปริศนาเหล่านั้น และอื่น ๆ มีความรู้สึกว่าบางคำถาม มีเพียงศรัทธาที่ตอบได้ผลักดัน และมีพื้นฐานจากการรู้เองว่า มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจเหนือเรา หรือมีแหล่งที่เราถือกำเนิดมา และจะต้องกลับไปสู่ที่นั่น ฮินดูหมายถึงศาสนาของอินเดีย มิใช่ศาสนาเดียว แต่รวมความเชื่อคล้ายกัน และการเคารพต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เกิดเมื่อห้าพันปีก่อน ตั้งแต่ยุคพระกฤษณะ ผู้เปี่ยมคุณธรรม จนถือกันว่าเป็นร่างอวตารของพระวิษณุ ผู้จุติลงมาเกิดในร่างของมนุษย์ ทรงสอนว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรม คือกฎแห่งเหตุและผล เราต้องปฏิบัติธรรมซึ่งหมายถึงหน้าที่ ตามฐานะของตนในสังคม โดยไม่ต้องกังวลถึงผล เมื่อตาย เราจะไปเกิดในร่างใหม่ หากทำตามธรรมของตน และทำหน้าที่ในชาติก่อนอย่างเหมาะสม จะได้รับกรรมดี ส่งให้วิญญาณอยู่ในระดับสังคมสูงขึ้น ชีวิตในชาติหน้า จึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำในชาตินี้ วงล้อการเกิดใหม่นี้เรียกว่าสังสาระ ผู้ที่เคร่งศาสนาอาจดำรงชีวิต ที่มีกรรมดีมากพอจะหลุดพ้น สังสารวัฏได้ การหลุดพ้นเรียกว่าโมกษะ ฮินดูสอนว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว ทั้งจักรวาล คือสัจธรรมเดียวอยู่เหนืออื่นใดเรียกว่าพรหม พรหมมีเพียงหนึ่งเดียว แต่มีเทพอยู่ในพรหมมากมาย แต่ละองค์มีบทบาท คุณสมบัติ และรูปลักษณ์ต่างกันตามธรรมเนียม พระพรหมคือผู้สร้าง พระวิษณุคือผู้รักษา บางครั้งทรงร่างมนุษย์ พระศิวะคือผู้ทำลาย หรือนาฏราช ทุรคาคือพระมารดาผู้ปกป้องที่ดุดัน พระคเณศมีเศียรเป็นช้าง เป็นองค์อุปถัมภ์ความสำเร็จ ฮินดูเป็นศาสนาใหญ่ลำดับสามของโลก ชาวฮินดูส่วนมากอยู่ในอินเดีย แต่ก็อาศัยอยู่ทุกทวีป มีถึงหนึ่งพันล้านคน ไปทางตะวันตกกันบ้าง ข้ามทะเลทรายและภูเขา ไปยังอู่ข้าวอู่น้ำเมื่อสี่พันปีก่อน ยูดาห์เกิดเมื่อพระเจ้าทรงเรียก อับราฮัมและซาราห์ให้อพยพจากเมโสโปเตเมีย ไปดินแดนแห่งคานาอัน เพื่อตอบแทนศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ในยุคพหุเทวนิยม พระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดินและทายาทมากมาย เป็นที่มาของประเทศอิสราเอล และผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก แต่การอาศัยในดินแดนนั้น และรวมให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องยากมาก ชาวอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์ แต่พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขา ด้วยความช่วยเหลือจากศาสดาโมเสส ผู้ได้รับบัญญัติสิบประการ และอีกหลายร้อยในเวลาต่อมา พวกเขาพิชิตดินแดนพันธสัญญา แต่รักษาไว้ได้ไม่กี่ร้อยปี อิสราเอลอยู่ในจุดตัด ที่กองทัพมากมายยกทัพผ่าน ตลอดหลายศตวรรษ ในปี 70 the Romans destroyed the temple ก็ถูกพวกโรมันเข้าทำลายโบสถ์ ในนครเยรูซาเลม ศาสนาจึงเปลี่ยน จากที่มีโบสถ์ มีนักบวช และบูชายัญ ไปยึดถือคัมภีร์แทน ด้วยเหตุนี้ยูดาห์จึงเป็นศาสนา แห่งสัญลักษณ์ การบูชา และความหมายล้ำลึก ที่ผูกพันกับวรรณกรรมประวัติศาสนา คัมภีร์ทานัคหรือไบเบิ้ลของฮีบรู ประกอบด้วยคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเล่ม และมีประมวลกฎหมายที่รวมบันทึก การอภิปราย และตีความเชิงลึก เรียกว่าทัลมุด ชีวิตประจำวันของชาวยิวเปี่ยมความหมายเชิงสัญลักษณ์ อาหารทุกชนิดในวันปัสกา เป็นสัญลักษณ์ของ การหลบหนีจากการเป็นทาส ความสำคัญของการเจริญวัยได้รับการเน้นย้ำ ในพิธีบาร์และบัทมิซวาห์ ที่วัยรุ่นต้องเข้าพิธีเมื่อถึงวัย เป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำต่าง ๆ และฉลองการถักร้อย ชีวิตของตน เข้าสู่ศรัทธา ประวัติศาสตร์ และคัมภีร์ของชาวยิว ปัจจุบันทั่วโลกมีชาวยิว 14 ล้านคน หกล้านคนอยู่ในอิสราเอล ซึ่งเป็นอิสระหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสงครามโลกครั้งที่สอง และอยู่ในสหรัฐห้าล้านคน ย้อนเวลากลับไป 2,500 ปีก่อน ที่อินเดีย ซึ่งศาสนาพุทธเกิดจาก เจ้าชายสิทธัตถะ คืนที่ทรงปฏิสนธิ พระนางมายาพระมารดา ทรงพระสุบิน ว่ามีช้างเผือกมาหาที่ข้างพระองค์ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะก็ประสูติ ท่ามกลางทรัพย์สมบัติ ทรงถูกปิดบังไม่ให้พบเห็นผู้คนที่มีทุกข์ แต่เมื่อเป็นมาณพได้เสด็จไปเห็นมนุษย์ ทุกข์ทรมาน จึงทรงออกไปค้นหา ต้นตอแห่งทุกข์ทันที เหตุใดมนุษย์ต้องเผชิญทุกข์ เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นร้อยครั้งด้วยหรือ แรกเริ่มทรงคิดว่าปัญหา เกิดจากการยึดติดวัตถุ จึงทรงสละสมบัติ ทรงไปเป็นภิกขาจาร ทว่าไม่ได้ทรงมีความสุขขึ้นแต่อย่างใด จนทรงได้ยินครูสอนดนตรีบอกศิษย์ว่า อย่าขึ้นสายให้ตึงนัก มันจะขาด แต่อย่าให้หย่อนเกินไป เพราะจะไม่ดัง ทรงตระหนักทันทีว่า การทุ่มเทสุดโต่งเพื่อหาคำตอบ ไม่ถูกต้อง ทางสายกลางระหว่างความฟุ่มเฟือยกับความข้นแค้น เหมาะสมที่สุด เมื่อทรงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิ์ ก็ทรงได้คำตอบข้ออื่น ๆ ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ เกิดจากความเห็นแก่ตัวอยากให้ตนได้ โดยผู้อื่นเป็นฝ่ายเสีย การปฏิบัติตามหลักแปดประการ สอนให้เราลดความอยาก จึงลดความทุกข์ลงได้ วันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นพระพุทธเจ้า หมายถึงผู้รู้แจ้ง เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก แนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่า อริยมรรค แม้จะปฏิบัติไม่ง่ายนัก แต่ก็ได้ชี้ทางให้ ผู้คนหลายล้านรู้แจ้ง ซึ่งคือความหมายของพุทธ นั่นคือมีความกรุณา รู้ตน สงบ และแน่วแน่ นับแต่พระองค์ตรัสรู้ จวบจนปรินิพพานเมื่อชรา พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีทำให้รู้แจ้ง มีวาจาชอบ เป้าหมายชอบ จิตตั้งมั่นในความเป็นจริง และใจมุ่งรักผู้อื่น ชาวพุทธจำนวนมากเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือเทพ แต่การกระทำสำคัญกว่าความเชื่อ มีชาวพุทธเกือบหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ส่วนมากอยู่ในเอเชียตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ศาสนาคริสต์เกิดเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในดินแดนแห่งพันธสัญญาของยิว ฮินดูว่าพระกฤษณะคือเทพในร่างมนุษย์ ชาวคริสต์ก็กล่าวถึงพระเยซูเช่นนั้น คริสต์แตกแขนงมาจากยูดาห์ เช่นกับที่พุทธแตกมาจากฮินดู พระเจ้าของอับราฮัมส่งเทวทูตกาเบรียล มาขอให้สตรีชื่อแมรี เป็นมารดาพระบุตรของพระองค์ พระบุตรคือพระเยซู ถูกเลี้ยงให้โตขึ้นเป็นช่างไม้ โดยแมรีและโจเซฟ จนอายุ 30 ปี จึงเริ่มทรงรับใช้ประชาชน ในฐานะผู้เผยพระวจนะ ทรงเห็นความยุติธรรมและเมตตา สำคัญกว่าความเลื่อมใส ทรงรักษาผู้ป่วยเพื่อดึงดูดคน แล้วจึงสอนให้พวกเขารู้จักพระบิดา ความรัก, อภัยและเอาใจใส่ แล้วทรงเชิญทุกคนให้นั่งรวมกัน เพื่อบรรยายอาณาจักรของพระเจ้า คนจรจัด คนบาปและนักบุญต่างกินร่วมโต๊ะกัน มีเวลาเพียงสามปี แนวคิดที่ต่างจากคนทั่วไปก็นำปัญหามา ซึ่งปัญหา ศัตรูทำให้ทรงถูกจับ กรุงโรมตัดสินประหาร ด้วยวิธีมาตรฐาน ด้วยวิธีที่ใช้ฆ่าผู้ปลุกปั่นประชาชน คือตรึงไม้กางเขน แต่เมื่อถูกฝังได้ไม่นาน หญิงคนหนึ่งพบว่าหลุมศพว่างเปล่า ข่าวสะพัดอย่างรวดเร็ว ต่างเชื่อว่าทรงฟื้นจากความตาย ชาวคริสต์กลุ่มแรกบรรยายว่า ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ทำให้คนเชื่อมั่นว่าสารของพระองค์เป็นความจริง สารนั้นคือ ให้รักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน ชาวคริสต์ฉลองการประสูติของพระองค์ ในวันคริสต์มาส ฉลองการทนทุกข์ ความตายและคืนชีพ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ช่วงใบไม้ผลิ พิธีศีลล้างบาป เพื่อขจัดบาป และรับเข้าสู่ประชาคมชาวคริสต์ ระลึกถึงการล้างบาปของพระเยซู เมื่อสละชีวิตช่างไม้ ในพิธีศีลมหาสนิท ชาวคริสต์กินขนมปังและดื่มไวน์ ถือเสมือนร่างกายและโลหิตของพระเยซู ระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ ทั่วโลกมีชาวคริสต์อยู่สองพันล้านคน เท่ากับเกือบหนึ่งในสามของประชากรโลก อิสลามกำเนิดขึ้นเมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว เมื่อบุรุษผู้เปี่ยมคุณธรรม ทำสมาธิอยู่ในถ้ำ กลางทะเลทรายอาหรับ เขาคือพระมุฮัมมัด เทวทูตกาเบรียล เจ้าเก่า หรืออาหรับเรียกว่าญิบรีล นำพระวจนะของพระอัลลอฮ์ หรือพระเจ้าองค์เดียวของอับราฮัมมาบอก ช่วงไม่กี่ปีต่อมา สาสน์จากพระเจ้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ ทรงจำไว้และสอนผู้คน โคลงที่ทรงท่องเต็มไปด้วยคำคม คล้องจองสละสลวย และอุปมาปริศนา แต่พระมุฮัมมัดเป็นพ่อค้า ไม่ใช่กวี หลายคนจึงเชื่อว่าโคลงนั้น เป็นพระวจนะจริง ผู้ที่เชื่อจึงเป็นมุสลิมกลุ่มแรก มุสลิมแปลว่าผู้ภักดี หมายถึงผู้ศิโรราบต่อความประสงค์ของพระเจ้า ฐานบัญญัติห้าประการ หรือหน้าที่สำคัญของมุสลิมได้แก่ ชาฮาดา การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดคือศาสดาองค์สุดท้ายของพระเจ้า ซาลัต ทำละหมาดหันหน้าทางเมกกะวันละห้าครั้ง ซะกาต มุสลิมทุกคน ต้องบริจาครายได้สุทธิร้อยละ 2 – 3 ให้ผู้ยากไร้ เซาว์ ต้องอดอาหารระหว่างตะวันยังไม่ตก ในเดือนรอมฎอน เพื่อฝึกกำลังใจและความภักดี ต่อพระเจ้าให้แข็งแกร่ง และฮัจญ์ มุสลิมทุกคนต้องไปแสวงบุญ ที่นครเมกกะครั้งหนึ่งในชีวิต หากทำได้ เป็นการเตรียมพร้อมรับ วันที่ได้พบพระเจ้า ให้พิพากษาว่าคู่ควรมีชีวิตนิรันดร์ อยู่กับพระองค์หรือไม่ พระวจนะที่พระเจ้าเปิดเผย ต่อพระศาสดาตลอด 23 ปี รวบรวมอยู่ในพระคัมภีร์กุรอาน ซึ่งแปลว่าการท่อง มุสลิมเชื่อว่านี่คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่มเดียว ที่ไร้ความทุจริตของมนุษย์ หลายคนยกย่องว่า เป็นวรรณกรรมภาษาอารบิก ที่ดีที่สุด อิสลามเป็นศาสนาใหญ่อันดับสองของโลก มีผู้นับถือทั่วโลกมากกว่า 1,500 ล้านคน ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม มานับแต่เริ่มกำเนิดขึ้น และมีมากหลากหลายจนนับไม่ถ้วน แต่สิ่งที่ทุกศาสนามีเหมือนกัน คือการแสวงหาความหมาย ที่อยู่เหนือความไร้สาระ และการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ค่า เหนือกว่าบาป ความทุกข์ และความตาย เหนือความกลัว และเหนือกว่าตัวเราเอง

 

เนื้อหาด้านบน นำมาจากคำบรรยายของคลิป Youtube นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดตามด้วยครับผม