การสร้างความสุขในครอบครัวและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน 

การมีครอบครัวที่มีความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนากันใช่ไหมคะ เพราะว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรก ที่คนทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครอบครัว เป็นสถาบันที่มีความ ใกล้ชิด และผูกพันกับคนเรายาวนานที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่เราเกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่เกิดจนตาย ครอบครัวยังเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน เนื่องจาก การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวมีผลต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของทุกคนในครอบครัว

ครอบครัวที่มีความสุข สมาชิกครอบครัวจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีอารมณ์ขัน สดชื่น ยิ้มและหัวเราะให้กัน
2.มีคำพูดด้านบวกที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
3.มีควา่มใจเย็น อดทน
4.ยอมรับเมื่อ ตนเองทำผิด
5.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.ร่วมมือมากกว่าขัดแย้ง
7.รับผิดชอบต่อตนเอง

และ สิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับ ครอบครัวก็คือ การสื่อสาร และ การสร้างความสุขในครอบครัวค่ะ การสื่อสารเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อความสุข และความเข้มแข็งของครอบครัว การ สื่อสารที่สร้างสรรค์ในครอบครัว จะทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว ดังนั้น ทุกคนในครอบครัวจึงควรมีแนวทาง ที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสุขให้กับสมาชิก ทุกคนในครอบครัวค่ะ

การสื่อสารที่สร้างสรรค์มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ

1.การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เป็นการสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เช่น พูดว่า “ฉันคิดว่าคุณทำงานหนักมาก น่าจะหาเวลาไป พักผ่อนกับครอบครัวบ้างนะ” แทนที่จะพูดโดยใช้ You Message เช่น “คุณนี่หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่งาน อย่างเดียว” เป็นต้น

2.การถามและการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) คือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารจากเราไปยังอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว การให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสโต้ตอบกลับมา จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น

3.มีการแสดงความชื่นชมและขอบคุณกันในโอกาสที่เหมาะสม เช่น การชมลูกเมื่อลูกช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น รวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัว ประสบปัญหาบางอย่างในชีวิต

4.ใช้การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจน และตรงต่อบุคคลเป้าหมาย

5.จดจำไว้ว่า “การเป็นตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” ดังนั้นคำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกัน เช่น การสอนลูกให้เก็บของให้เป็นระเบียบ แต่พ่อก็วางข้าวของ ระเกะระกะ เป็นต้น

6.การใช้คำพูดเชิงบวกที่ให้เกียรติกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ แม้แต่กับคนที่มีอายุน้อยกว่า เช่น ถ้าลูก พูดว่า “แม่ ผมอยากกินคุ๊กกี้” แม่ที่พูดเชิงลบจะตอบว่า “ไม่มีทางลูก ยังไม่ถึงเวลา” แต่ถ้าแม่พูดเชิงบวก จะตอบว่า “ได้สิลูก เมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะ” เป็นต้น

7.ใช้คำพูดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เช่น เมื่อลูกขอร้องให้ทำอะไร ไม่ควรพูดว่า “แม่จะทำให้ทีหลัง” ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง แต่ควรพูดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่า “แม่จะทำให้ ตอน 5 โมงเย็นนะลูก” เป็นต้น

8.หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบ ได้แก่ การใช้สีหน้าบึ้งตึง เฉยเมย เย็นชา การใช้วิธีเงียบไม่พูด เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การพูดที่คลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และการพูดที่มี ลักษณะสั่งสอน ติเตียน ประชดประชัน

วิธีสร้างสุขในครอบครัว สามารถทำได้โดย

1.สร้างฐานครอบครัวด้วยความเข้าใจ ถึงแม้ว่าแต่ละคนในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กัน แต่ในความสัมพันธ์นั้น แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน แม้ว่า พ่อแม่จะเลี้ยงลูกมา แต่ลูกก็ไม่เป็นเหมือนพ่อแม่ เพราะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น สิ่งที่จะแสดงออกถึงการยอมรับ คือ การแสดงความเข้าใจในความต่าง โดยพ่อแม่สามารถสนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจ เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ได้อย่างมีความสุข

2.สื่อสารภาษารักสม่ำเสมอ แม้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว จะมีหน้าที่ของตนเอง แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การแสดงความรัก ในบ้านต้องมีควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ เช่น พ่อทำงาน และลูกก็ให้กำลังใจพ่อเสมอ แม่มีหน้าที่ทำงานบ้าน และพ่อก็ทำช่วยทำงานบ้านด้วย เมื่อถึงวันหยุด โดยสมาชิกครอบครัว อาจจะเลือกใช้การสื่อสารภาษารัก ทั้ง 5 ภาษา ให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคน คือ อาจจะใช้คำพูดบอกรัก (Words of Affirmation) ใช้เวลาร่วมกัน (Quality Time) ใช้ของขวัญแทนใจ (Receiving Gifts) ให้ความช่วยเหลือ ให้การบริการ (Acts of Service) หรือใช้การสัมผัสร่างกาย (Physical Touch)

3.สร้างบรรยากาศที่สนุก มากกว่า ความเคร่งเครียด ครอบครัวมักจะคาดหวังต่อกันและกันมากในการทำหน้าที่ แต่อย่าลืมว่า เรามักจะเลือกอยู่ในที่ที่มีความสุข เมื่ออยากให้บ้านมีความสุข สมาชิกในครอบครัวต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของกันและกัน ความสนุก รอยยิ้ม ในครอบครัว จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข นอกบ้านเคร่งเครียดมากพอแล้ว เราควรสร้างบรรยากาศในบ้านให้สดใส มีรอยยิ้มให้กันและกัน เท่านี้ บ้าน หรือ ครอบครัวก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดี ที่จะทำให้เราออกไปต่อสู้กับความเคร่งเครียดภายนอกได้

4.รับผิดชอบ และ ทำหน้าที่ของตนเอง ในครอบครัวที่สมดุล สมาชิกทุกคนควรมีหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในบ้าน และเมื่อสมาชิกทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้ว จะส่งผลทำให้สมาชิกคนอื่นได้รับผลดีไปด้วย ดังนั้น ความสุขส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงเป็นการทำหน้าที่ของตนเองของสมาชิกในครอบครัว

5.ชื่นชม ให้กำลังใจ ขอบคุณ ขอโทษ คำพูดเหล่านี้ ควรพูดกันให้สม่ำเสมอในครอบครัว เพราะจะทำให้ครอบครัวมีสายสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะ การขอบคุณกันและกัน เพราะเป็นการแสดงออกถึง การยอมรับ และการเห็นคุณค่าของกันและกันในครอบครัว จะเกิดประโยชน์มากเลยนะคะ ถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ เริ่มต้น ทำ .. เพื่อครอบครัวของตัวเราเองค่ะ

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม