การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

สำหรับบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำงานกลุ่มค่ะ ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่รวมตัวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ร่วมกันค่ะ โดย ตลอดชีวิตของคนเรา มีกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่มากมาย ทั้ง “กลุ่มแบบทางการ (formal group)” และ “กลุ่มแบบไม่เป็นทางการค่ะ (informal group)”

โดย เหตุผลที่ คนเราเข้าร่วมกลุ่ม มีหลากหลายสาเหตุ ได้แก่

1. เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (security) การเข้าร่วมกลุ่มสามารถช่วยลดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยได้ ช่วยทำให้รู้สึกมีความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถต่อต้านภัยคุกคามได้ดีขึ้น

2. เพื่อสถานภาพและเกียรติยศ (status) การที่บุคคลได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีชื่อเสียง หรือ ร่วมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ย่อมทำให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนมีสถานภาพ และเกียรติยศ ที่น่าชื่นชม

3. เพื่อความภาคภูมิใจในตน (self-esteem) การเข้าร่วมกลุ่มและปฏิบัติภารกิจบางอย่าง ทำให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและความสำคัญมากขึ้น

4. เพื่อมิตรภาพและความผูกพัน (affiliation) การเข้าร่วมกลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการที่จะได้รับ มิตรภาพและความผูกพันจากผู้อื่น ซึ่งเป็นความต้องการทางสังคมของมนุษย์ทุกคน

5. เพื่ออำนาจ (power) การอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ทำให้บุคคลมีอำนาจ แต่การรวมกลุ่มก่อให้เกิดพลังอำนาจในการต่อรองกับผู้อื่น เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมทางธุรกิจ เป็นต้น

6. เพื่อบรรลุเป้าหมาย (goal achievement) งานและกิจกรรมส่วนใหญ่จำเป็นต้องร่วมมือกันเป็นกลุ่ม จึงจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้ามารวมกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายค่ะ

และ หากจะถามว่า “ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น เราอยากจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไร?” คำตอบก็คงเป็น “อยากให้ทุกคนเห็นใจกัน อยากให้ช่วยเหลือกัน” “ต้องการการยอมรับนับถือ” “อยากได้ความจริงใจ” “ยิ้มให้กัน พูดดีต่อกัน” ซึ่งคำตอบเหล่านี้ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์หิวกระหายอาหารทางใจ เป็นอย่างยิ่ง

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราทุกคนต่างอยากจะรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับนับถือ และต้องการเป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของผู้อื่น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรจะพิจารณาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็คือ การยอมรับและเข้าใจตนเอง และผู้อื่น การจะเป็นสมาชิกกลุ่ม ที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นคนที่มีมุมมอง หรือความคิดเกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่นในทางที่ดีค่ะ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา แนวคิดหนึ่ง ได้แบ่งทัศนคติของบุคคลออกเป็น 4 แบบได้แก่

1. ตัวฉันนี้ไม่มีอะไรดีเลย (I'm not OK., You're OK) บุคคลที่มีลักษณะแบบนี้จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความสามารถ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกซึมเศร้า ท้อแท้ เห็นคนอื่นดีกว่าตนเอง มักจะน้อยใจง่าย ชอบต่อว่าตนเอง รวมทั้งไม่ยอมรับคำชม เมื่อคนอื่นชื่นชม เมื่อทำงานกับผู้อื่น จะเป็นผู้ตาม โดยไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

2. โลกนี้ไม่มีใครดีสักคน (I'm not OK., You're not OK) เป็นมุมมองของ ผู้ที่หมดอาลัยตายอยากในการดำเนินชีวิต รู้สึกว่าทั้งตนเองและผู้อื่นไม่มีคุณค่า บุคคลที่มีทัศนคติแบบนี้จะแยกตัวจากความสัมพันธ์ทุกชนิด มักจะเป็นคนที่ขี้บ่น มองด้านลบในทุกๆ เหตุการณ์ ไม่ชอบการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา เนื่องจากกอาจจะไม่มั่นใจในตนเอง และมักเลือกนินทา หรือกล่าวร้ายลับหลัง เนื่องจากเห็นว่า คนอื่นก็ไม่มีใครดีเช่นกัน

3. ฉันนี้เยี่ยมกว่าใคร (I'm OK., You're not OK) จะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความดี ความสามารถ และคุณค่าเหนือกว่าผู้อื่น บุคคลพวกนี้มักจะชอบยกตนข่มท่าน ตำหนิ ประณาม หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเสมอ คำพูดส่วนใหญ่มักจะเป็นการดูถูกคนอื่น ทำให้คนอื่นด้อยค่า บางครั้งจะใช้คำพูดในการต่อว่า หรือลดคุณค่าของผู้อื่น

4. ทุกคนล้วนมีสิ่งที่ดีในตนเอง (I'm Ok., You're OK) เป็นคนที่มีทัศนะที่เหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บุคคลเหล่านี้จะมองเห็นคุณค่าและความสามารถ ของตนเองและของผู้อื่น เขามีความยอมรับตนเอง และในขณะเดียวกันก็ให้ความยอมรับแก่ผู้อื่น ชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจ และเห็นคุณค่าในตนเองด้วยค่ะ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทัศนคติแบบที่สี่คือ ทุกคนล้วนมีสิ่งที่ดีในตนเอง (I'm Ok., You're OK) เป็นทัศนะที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ให้งอกงามและดำเนินไปอย่างราบรื่น

ดังนั้น สมาชิกกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จำเป็นที่จะต้องสร้างทัศนคติแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน ดังนั้น เมื่อเรามองตนเองดี มองคนอื่นดี บรรยากาศในการทำงานร่วมกันก็จะดีค่ะ

 

สวัสดีครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือคำบรรยายของคลิปวีดีโอนี้นะครับ เนื้อหาดีๆ นำมาฝากครับ จะนำคลิปวีดีโอ ดีๆ นำมาฝากเรื่อยๆ นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามคลิปวีดีโอด้านบนด้วยนะครับ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของคลิปครับผม