กลอนผุสดี  บัดนี้เอ๋ยจักได้กล่าว           เป็นเรื่องราวเอ๋ยผุสดี

ปางเมื่อขอพรทิพย์             สิบประการจากพระอินทร์

ยุพิณเอ๋ยคนมีกรรม            จึงได้ลาเอ๋ยจากสวรรค์

หมดบุญที่ได้สร้าง               แม่นวลนางเอ๋ยจึงได้ลง

ชีวิตเอ๋ยน้อยนางนาศ           จวนจะขาดเอ๋ยลมหายใจ

ชีวิตความเป็นไป                ย่อมบรรลัยเอ๋ยลงทุกที

เปรียบเหมือนเอ๋ยผุสดี          นางได้ลาเอ๋ยวิมานทอง

มีกรรมมาสนอง                  นางได้ลองเอ๋ยลงมาเกิด

พระนางเอ๋ยผุสดี                 จากพระอินทร์เอ๋ยองค์เทวา

ได้มาเกิดเมืองมนุษย์            สุดแต่บุญเอ๋ยจะสิ้นไป

ก่อนลงเอ๋ยจะขอพร              เป็นคำสอนเอ๋ยจากพระองค์

พระพรข้อหนึ่งนั่น                ขอให้เกิดเอ๋ยในพารา

ในตะกูลเอ๋ยของพระยา          ศรีวิลาศเอ๋ยองค์โสภา

พระพรข้อสองนั่น                 ขอให้ผมเอ๋ยดำดีงาม

ดังตาเอ๋ยลูกเนื้อทราย            ให้งามหลายเอ๋ยกว่าฝูงชน

พระพรข้อสามนั่น                 ขอให้คิ้วเอ๋ยดกดำดี

ให้งามเอ๋ยกลมกล่อมดี            เหมือนธนูเอ๋ยโก่งคันศร

พระพรข้อสี่นั่น                     ให้ชื่อนางเอ๋ยผุสดี

พระนางเอ๋ยชื่ออย่างนี่             ขอให้มีเอ๋ยแก่พระนาง

พระพรข้อห้านั่น                    ให้มีลูกเอ๋ยเกิดเป็นชาย

ให้ได้เอ๋ยทำบุญหลาย              อย่าได้เป็นเอ๋ยดังฝูงชน

พระพรข้อหกนั่น                    เมื่อตัวข้าเอ๋ยทรงพระครรภ์

อย่าให้ท้องเอ๋ยโตขึ้นมา            อย่าได้เหมือนเอ๋ยท้องคนอื่น

พระพรข้อเจ็ดนั่น                    ขอให้นมของข้าทั้งสองทาง

ถึงวาเอ๋ยลูกดึงดูด                   ให้ตูมตั้งเอ๋ยอยู่ดังเดิม

พระพรข้อแปดนั่น                   ถึงเมื่อเฒ่าเอ๋ยแก่ชรา

เกศาเหลือดังเดิม                    อย่าได้เหมือนเอ๋ยของฝูงชน

พระพรข้อเก้านั่น                     ให้กายยาเอ๋ยงามทุกสิ่ง

เหมือนดังเอ๋ยทองธรรมชาติ        ดูสะอาดเอ๋ยจำเริญตา

พระพรข้อสิบนั่น                     อย่าได้มีเอ๋ยความทุกข์จน

ให้เปรื่องเอ๋ยความกังวล              ชาวฝูงชนเอ๋ยในโลกา

ด้วยกำลังของพระนาง               สมสะอางเอ๋ยดังใจปอง

พระพรเอ๋ยสิบข้อนี่                   ผุสดีเอ๋ยขอป้องกัน

สามัญชนชาวพารา                   ไม่รู้ตัวเอ๋ยวาจะตาย

จงได้เอ๋ยทำความดี                   เพื่อได้แก่เอ๋ยอัคคีภัย

เหมือนพระนางผุสดี                  ได้อำลาเอ๋ยวิมานทอง

เหมือนดังเอ๋ยชีวิตคน                 ย่อมปลดปลงเอ๋ยลงทุกที

ผุสดีขอลาลง                          วังเวียงทองเอ๋ยจงมีสุข

ทิพยอาสน์เอ๋ยจะเศร้าหมอง        ขอให้ครองเอ๋ยอยู่ดังเดิม

ไม่ได้เสริมเรื่องนิทาน                 อวสานเอ๋ยเรื่องขอพร