กลอนนะโมนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ