กลอนตักบาตรเทโว  เชิญเถิดท่านศรัทธา             เชิญท่านมาบำเพ็ญบุญ

เชิญท่านมาหาทุน                 ไว้อุดหนุนบำรุงตน

พวกเราอย่าประมาท              เชิญตักบาตรบำเพ็ญและกุศล

เชิญท่านทุกๆคน                  บำเพ็ญบุญอันประหลาด

ถึงกาลถึงเวลา                     เราศรัทธาไม่ควรพลาด

วันนี้ท่านนักปราชญ์               ชวนกันตักบาตรชื่อเทโว

ทำตามประเพณี                   ธรรมเนียมมีต่อพุทโธ

วันนี้องค์พระโค                    ทั้งเทโว หมู่อมร

พระพรหม เทวดา                 ทั้งอินทราเสด็จจร

ทั้งนางเทพอักษร                  เสด็จจรจากสวรรค์

ห้อมล้อมองค์ศรัทธา              น่าพิลึกอัศจรรย์

แตรสังข์ดังสนั่น                    สมพระองค์ลงจากสวรรค์

พระองค์แสดงเดช                 เนรมิตให้เห็นกัน

มนุษย์เห็นสวรรค์                  แลเห็นกันหมดทุกๆราย

เทวดามนุษย์พรหม               เห็นสัตว์จมอยู่สบาย

นานาสัตว์ทั้งหลาย                ได้หลิงแลเห็นทุกๆ สิ่ง

สัตว์ในโลกทุกภาษา               สัตว์นานาทั่วแผ่นดิน

ปรารถนาหมดทั้งสิ้น              เป็นมนต์ธินศาสดา

สามสิบโยชน์เป็นมนต์ธิน         ประชาชนอันนองมา

คอยดูองค์ศรัทธา                  เสด็จจรจากสวรรค์

คอยฟังธรรมอันพิเศษ             องค์เสด็จค่ำ หนึ่ง นี่

เป็นวันอัศจรรย์                     ของพวกเราชาวนิกร

เชิญท่านผู้เมธี                      ฟังให้ดีจดจำเอา

ศาสนาเป็นของเรา                 จดจำเอาให้ดีเทอญ